top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“)

upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy

uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DoorMont s.r.o., IČO: 45640696,

sídlo: Hájska 1138/53, 951 31 Močenok, zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu

Trnava I oddiel: Sro, vložka: 25841/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim –

spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na

internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho

e - mail: info@doormont.sk

telefón: 0948 756 949

fax: ....................................

IČ DPH: SK2023073624

DIČ: 2023073624

korešpondenčná adresa: Nitrianska 372/209, 951 13 Branč

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka: ČSOB – Československá obchodná banka, a.s.

Č. účtu: 4012435579/7500

IBAN: SK12 7500 0000 0040 1243 5579

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,

Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024


 

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno,

priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V

prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si

dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú

ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými

podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci

nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru

bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej

zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného

formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"), resp.

akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo

forme emailu, osobne, telefonicky alebo faxom. V prípade ak predávajúci

a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky

www.doormont.sk, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré

stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Všetky ceny za

tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane

DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie

všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční zamestnanec predávajúceho najneskôr v

nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude

vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po

predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru,

platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako

"potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť

vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred

potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a

následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa

zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí

objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju

e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné

akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom

upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu

kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom

jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii

tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru

a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má

byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na

dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné

meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od

1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v

daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte

neprijal a nezaplatil.

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke

predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj

záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar

v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku

kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný

prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú

finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s

predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v

dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu

spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej

podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady

predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový

doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho

za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať

objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný

dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v

cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne

na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby

poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je

dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového

prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti

vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním

poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste

dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a

vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho.

5.2. Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú

v objednávacom formulári. Tovar doručujeme prostredníctvom vlastnej dopravy na

kupujúcim zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u predávajúceho. Objednávky sú

vybavované v čo najkratšom možnom čase podľa skladových zásob. Termín dodania

je určený pri každej objednávke. V prípade, že dané lehoty nie

je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne

informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote,

kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak

predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je

oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii

objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho

písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 10 pracovných dní po

uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká

predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných

nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 pracovných

dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený

odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar

neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný

uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím

lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky

predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej

zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby

tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie

tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.

Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je

povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o

zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru

opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve,

všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru

na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

5.7. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal,

bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal

tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a

za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri

jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar

prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis),

ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu

doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s

dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade

neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie

tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal

tovar už v čase jeho prevzatia.

5.8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou

spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy

prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii

užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie

tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci

nemohol ovplyvniť.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote

uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a

predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle

bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako

dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný

list výrobcu.

5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet

predávajúceho, v hotovosti pri osobnom odbere.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v

kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia

kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") na

dobierku, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo v hotovosti

pri osobnom odbere. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú

konečné. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na

dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky. Za tovar platí kupujúci cenu,

aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky.

Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným

prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na

účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v

lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v

kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať

vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene

tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie

je uvedené inak.

6.7. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom

došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových

certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti kúpnu

cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota

vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota

darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie

darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že

predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci

poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom

jeho odberu dopravnou spoločnosťou.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme

tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci

umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu

bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis budú kupujúcemu v

prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od

predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady,

pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý

vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň

záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po

predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, a návodu oprávnenému

zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení,

ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje

vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade

s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva do sídla

predávajúceho, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou

spolu s reklamovaným tovarom na adresu DoorMont s.r.o. , Nitrianska 372/209, 951 13 Branč,

alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie

je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru

(resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade ak slúži ako záručný list. Podobu formulára

určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci

je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na

dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný

tovar poistiť. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť

predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho

predávajúcemu,

2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od kupujúceho

predávajúcemu,

3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho

predávajúcemu, ak ich kupujúci obdržal.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý

je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho

predávajúcemu,

2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou

predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho

predávajúcemu, ak ich kupujúci obdržal.

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí

reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia

reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu

DoorMont s.r.o. , Nitrianska 372/209, 951 13 Branč, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak

(napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa

obráťte na predávajúceho na číslo +421 948 756 949, +421 948 756 848, prípadne na e-mail:

info@doormont.sk .

8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v

ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v

súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok

na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby

poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného

odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie

chyby.

8.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení

reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu

alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s

ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z

ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný

potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné

potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však

spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa

nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným

spôsobom.

8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a

ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba

povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v

zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,

najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu

vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v

odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie

však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí

lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má

právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku

reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma

zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu

spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru

uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska

vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska

určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov

na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej

zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v

doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné

posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v

doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky

ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na

výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže

zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu

uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba

neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako

aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu

nemožno zamietnuť.

8.14. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol kupujúci v dobe uzatvárania

zmluvy upozornený predávajúcim, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za

ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za

bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.16. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

1. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru, alebo

dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list

2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

3. uplynutím záručnej doby tovaru,

4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

5. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú

svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému

prostrediu,

6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s

podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými

normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,

statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie

jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru,

2. výmenou tovaru,

3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o

vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo

donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.19. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná

záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare,

na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na

použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Vada tovaru a nároky

vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím

záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

8.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať

tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude

uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe

pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru

za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na

nový tovar.

8.22. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok

na uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok,

bezplatné.

8.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od

rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných

podmienok nasledujúcim spôsobom:

1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

2. predávajúci chybný tovar vymení.

8.24. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú

odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia

tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v

závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a

obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických

parametrov, alebo

2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví

reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na

uplatnenie reklamácie.

8.26. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje

výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje

výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.28. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy

nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí

spolu viac ako 180 dní.

8.29. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako

využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu

8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na

výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie

chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.30. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené

zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená,

môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom

súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia

zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä

použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných

údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo

funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov. Kupujúci súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle

týchto pravidiel (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru

dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny,

ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z

kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého

úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar

zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je

uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite

informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej

zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom,

aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho

dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým

kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený

odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 10

pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia

dôvodu za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar

rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom

„kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho

vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď

kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti

objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas

a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo

prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu

DoorMont s.r.o. , Nitrianska 372/209, 951 13 Branč. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť

tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od

zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok

musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru,

dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa

spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má

predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum.

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu

o kúpe, dokladu o zaplatení (v prípade ak slúži ako záručný list) a pod. a to zaslaním

alebo privezením na adresu predávajúceho DoorMont s.r.o. , Nitrianska 372/209, 951 13 Branč. Tovar sa musí vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť

poškodený. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková

zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj

pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od

zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie

od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré

kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu

vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo sa bude postupovať v zmysle bodu 6.7.

týchto všeobecných obchodných podmienok zaslaním darčekového certifikátu na

adresu kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné

náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi

nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný

spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní

odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od

kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci

pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim

na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne

ďalšie poplatky. Namiesto vrátenia platby si môže kupujúci podľa dohody

s predávajúcim vybrať iný tovar.

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8.

týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho

doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba

za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení

vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.4. týchto všeobecných

obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru

späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto

všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý

a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v

dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči

kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia

tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa

preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať

späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane

dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení (ak slúži ako záručný list)

a pod.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame

náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa

dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od

veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od

cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

10.13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4.

a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie

je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby

podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň

má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom

kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto

súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak

došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na

finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po

dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne

zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia

zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena

závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal

predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je

predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo

údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si

tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových

záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak

spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom

automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s

činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť

tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho

poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol

riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy.

10.15. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu

platný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho

a preukázania sa. Predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu kupujúci súhlasí

so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších právnych predpisov uvedených na občianskom preukaze

a to po dobu nahliadnutia naň.

10.16.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do

12 hodín od jej odoslania a to zaslaním e-mailu resp. tel. kontaktom. O prijatí storna

Vám zašleme e-mail. Po uplynutí 12 hodinovej dobe začne predávajúci objednávku

kupujúceho realizovať ako záväznú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť

objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať

v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným

spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto

situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody

o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na

účet alebo adresu do 14 pracovných dní. V prípade storna objednávky kontaktujte

predajcu: na čísle +421 948 756 949, prípadne na e-mail: info@doormont.sk

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou

o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil

jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak

predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní

odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie

alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi

alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3

zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr.

Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať

subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový

kontakt na predávajúceho info@dooemont.sk . Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu

postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi

kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy

resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva

alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt

alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok

za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej

hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia

sporu.

11.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online

(ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci -

spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je

dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr . Kupujúci - spotrebiteľ pri

predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.

Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu

alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť

dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky

sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci

nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním

nesprávnej adresy kupujúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej

zmena musí mať písomnú formu.

12.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa

považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu

5.8. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru

predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy

predávajúcemu.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná

najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa

vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o

elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej

kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o

zmene a doplnení niektorých zákonov.

bottom of page